Bisschopsstad

Deventer is in twee perioden van de geschiedenis bisschopsstad geweest. Een bisschop is de hoogste leider van de katholieke kerk in een bepaald gebied, een bisdom genoemd. In 895 verplaatste de bisschop van Utrecht zijn zetel naar Deventer om beter beveiligd te zijn tegen de Noormannen.

Lees het hele artikel »

Wederdopers

Wederdopers vormden een geloofsrichting, ontstaan in het begin van de zestiende eeuw. Ze vonden dat alleen volwassenen mochten worden gedoopt. Omdat zij zelf als kind al waren gedoopt, lieten ze zich als volwassene opnieuw dopen. Vandaar de naam wederdopers.

Lees het hele artikel »

Bolwerken of bastions

Om de vestingwal te versterken werden er in de loop van de zestiende eeuw en in het begin van de zeventiende eeuw op verschillende plaatsen bolwerken of bastions aangelegd. Een bolwerk is een vooruitspringend, vijfhoekig gedeelte van een vestingwal. Vanaf zo'n bolwerk kon men de vijand vanuit verschillende hoeken beschieten.

Lees het hele artikel »

Tachtigjarige oorlog

De Tachtigjarige oorlog duurde van 1568 tot 1648. Deventer heeft veel te lijden gehad tijdens deze oorlog.

Lees het hele artikel »

Kachelovens

In huizen van rijke burgers stonden vanaf de zestiende eeuw kachelovens, opgebouwd uit versierde aardewerktegels. Zo’n kacheloven was een pronkstuk in huis. Bij opgravingen in het gebied Achter de Muren-Zandpoort werden in 2005 tussen het puin zeer bijzondere kacheltegels gevonden.

Lees het hele artikel »

Aegidius de Monte

Aegidius de Monte, geboren in de Zuidelijke Nederlanden, heette eigenlijk Jillis van den Berge in het Nederlands, of Gilles du Mont in het Frans. Hij was overste van een klooster in Leuven, totdat hij in 1570 tot bisschop van Deventer werd benoemd. Hij was een strenge geestelijke, fel tegen godsdienstige vernieuwingen en niet erg geliefd.

Lees het hele artikel »

Oud-Rande

In 1574 liet Willem van Doetinchem het Huis Rande bouwen. Het was een havezathe. Dat betekent dat de eigenaar tot de ridderschap van Overijssel behoorde. Allerlei voorname families hebben er geewoond. Nadat de katholieken in 1590 hun kerkgebouwen waren kwijtgeraakt aan de protestanten kwamen katholieken sindsdien in zogenaamde schuilkerken bijeen.

Lees het hele artikel »

Beleg van Rennenberg

Tijdens de Tachtigjarige oorlog, in 1578, wordt Deventer belegerd door Graaf van Rennenberg. Dat beleg is op een schilderij vastgelegd.

Lees het hele artikel »

Beeldenstorm

In het jaar 1580 werden door aanhangers van de nieuwe godsdienst grote vernielingen aangebracht in de kerken van Deventer, die tot dan toe aan de katholieken hadden toebehoord (in de Broederenkerk al in 1578). Beelden en andere godsdienstige voorstellingen moesten het ontgelden en werden zwaar beschadigd of geheel vernield.

Lees het hele artikel »

Penninckshuis

Dit huis met de rijk versierde gevel liet de rijke linnenkoopman Herman Penninck in 1583 bouwen in een hoek van de Brink, nu ‘Penninckshoek’ geheten. Boven de poort zijn twee engelen met lauwerkransen afgebeeld. Verder vallen de zes beelden op, die belangrijke deugden voorstellen: - Charitas (naastenliefde) met een naakt kindje - Fides (geloof) met het kruis - Spes (hoop) met een anker en een kroon - Fortitudo (standvastigheid) met gebroken zuil - Temperantia (matigheid) – zonder de gebruikelijke kan en schaal - Prudentia (voorzichtigheid) – zonder spiegel en slang Een beeld van Justitia (gerechtigheid) met weegschaal en zwaard ontbreekt.

Lees het hele artikel »

Beleg van Maurits

Prins Maurits (1567-1625) was de zoon van prins Willem van Oranje (Willem de Zwijger). In mei 1591 naderde opnieuw het Staatse leger de stad Deventer, nu onder aaanvoering van Prins Maurits. Zijn leger bestond uit 9000 man voetvolk en 1600 ruiters. Na een belegvan vijf dagen werd door de kanonnen van het leger een bres geschoten in de stadsmuur bij de Zandpoort.

Lees het hele artikel »

Garnizoensstad

Na de verovering door prins Maurits in 1591 werd Deventer definitief Staats en viel dus niet langer onder het gezag van de Spaanse koning, maar behoorde nu tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. Oorlog en vrede werden centraal in Den Haag geregeld.

Lees het hele artikel »

Bergpoort

De Bergpoort was de laatst gebouwde van de drie buitenpoorten die onderdeel vormden van de verdedigingsgordel waaraan tussen 1597 en 1634 steeds is gewerkt. De Bergpoort stond halverwege de huidige Kazernestraat naast de Boreelkazerne. (Maar die was er toen nog niet).

Lees het hele artikel »

Stadsplattegrond van Johannes Blaeu

Op een stadsplattegrond van Johannes Blaeu is goed het stervormig patroon van de verdedigingsgordel om de stad te zien. Hoewel de stadswallen zijn afgebroken, is het stratenpatroon grotendeels hetzelfde gebleven.

Lees het hele artikel »