Gildenborden

Gilden waren een soort verenigingen van mensen met hetzelfde ambacht. Ze ontstonden al in de Middeleeuwen. Zo bestonden er in Deventer bijvoorbeeld een smedengilde, een bakkersgilde, een kuipersgilde (makers van kuipen of tonnen), een kramersgilde (kooplui), een bouwliedengilde (boeren) en een slijtersgilde (verkopers van drank). Elk gilde had een eigen gildehuis.
In de 17e eeuw liet een zestal gilden in Deventer een gildebord maken. Op zo'n gildebord werd een voorstelling gegeven van het uitgeoefende ambacht of bedrijf.

Het gildebord van de bouwlieden bevat voorstellingen van het boerenleven in de verschillende seizoenen: ploegen, eggen, zaaien, maaien, schoven binden, hooien, plaggen steken, aardappelen rooien en rusten bij de herberg. De voorstelling is gevat in een fraai gesneden houten lijst. Dit gildebord hangt met nog vijf andere borden in de hal van het stadhuis. Het gildebord van de kramers hangt in het Historisch Museum, in de Waag.

In de Franse Tijd (1795-1814) werden de gilden allemaal opgeheven.

Verw. 1: Gilden; verw. 2: Gildenbeker