Veenmoerassen

Ten oosten van de IJssel ontstonden er in de lager gelegen gebieden veenmoerassen.

Lees het hele artikel »

Heidevelden

In de Nieuwe Steentijd vestigden zich in de buurt waar later Deventer ontstond de eerste boeren. Door menselijke activiteiten ontstonden toen heidevelden.

Lees het hele artikel »

Oerrunderen, rendieren, mammoeten en wolharige neushoorns

Uit de Oude Steentijd (tot 9000 v. Chr.) zijn in de omgeving van Deventer op verschillende plaatsen in Salland restanten gevonden van dieren die toen in deze streek leefden.

Lees het hele artikel »

Zwerfkeien

Op verschillende plaatsen zijn in Deventer straten te vinden met zwerfkeien, die in en in de omgeving van de stad gevonden zijn.

Lees het hele artikel »

Jeneverbesstruiken

Tijdens de Oude Steentijd (tot 9000 jaar v. Chr.) heerste hier een koud klimaat. De natuur zag er in de omgeving van waar nu Deventer ligt toen anders uit dan nu. Een paar planten, struiken en bomen die er toen groeiden, kun je nog steeds in de omgev

Lees het hele artikel »

Gletsjerdal

De IJssel stroomt tussen hogere gebieden: in het westen de Veluwe en in het oosten de Overijsselse heuvelrug. De heuvels die soms wel 60 meter hoog zijn, zijn stuwwallen. Het lagere gebied daartussen is een oud gletsjerdal. Dat is zo'n 150.000 jaar g

Lees het hele artikel »

Stuifduin

In de ijstijden ontstond tussen de Veluwe en de Sallandse heuvels een breed dal. Toen in latere tijden het ijs gesmolten was en er minder water stroomde, is op drooggevallen plaatsen het zand opgestoven tot stuifduinen of rivierduinen.

Lees het hele artikel »

IJssel

De stad Deventer heeft veel aan de IJssel te danken. Op de plaats waar de wegen over het land en de IJssel elkaar kruisten ontstond een nederzetting, die zou uitgroeien tot een bloeiende handelsstad. Het ontstaan van de rivier de IJssel voert ons terug naar de ijstijden.

Lees het hele artikel »

IJsselkade

Vanaf de achtste eeuw ontstond er een kleine nederzetting langs de oevers van de IJssel, de 'Portus Daventre' genoemd. De oostzijde van de rivier was een geschikte plaats voor het aanleggen van schepen, omdat hier een laag zandstrand was, waar men sc

Lees het hele artikel »

Overstromingen

Al eeuwenlang zorgen de IJssel en de Schipbeek voor overstromingen en wateroverlast. Al rond 1400 begon men met het aanleggen van dijken. Maar tot op de dag van vandaag wordt de stad nog regelmatig geplaagd door ondergelopen kades en landerijen. De IJssel laat zich maar ten dele temmen door dijken en kribben.

Lees het hele artikel »

Worpplantsoen

Het Worpplantsoen aan de overzijde van de IJssel is de oudste openbare wandelplaats van Nederland. Al in de middeleeuwen zochten de bewoners van Deventer hier hun vertier.

Lees het hele artikel »

Overijssels kanaal

Eeuwenlang zijn producten van en naar Deventer vervoerd over water. Dat was de makkelijkste manier van vervoer. De wegen waren in die tijd immers van slechte kwaliteit en vaak was het langs de wegen ook gevaarlijk. Maar niet naar alle windrichtingen stroomden rivieren.

Lees het hele artikel »

Springerplantsoen

Na afschaffing van de vestingwet in 1871 werd besloten om op de plaats van de stadswallen en grachten een park aan te leggen. De bekende Amsterdamse tuinarchitect Leonard A. Springer kreeg de opdracht een plan te maken voor de inrichting van het park.

Lees het hele artikel »

Vogeleiland

Het Vogeleiland, gelegen middenin het Rijsterborgher- of Oude Plantsoen, is ontstaan na de afbraak van de vestingwerken in de jaren 1888 en 1889. Tuinarchitect L.A. Springer had van het stadsbestuur de opdracht gekregen om op die plek bij de Singel een nieuw plantsoen aan te leggen.

Lees het hele artikel »