Oprichting afdeling SDAP

Om "het lot van de werkman" te verbeteren werd er in 1871 een algemene werklieden vereniging opgericht met de naam "Help U Zelven". Deze vereniging koos voor een voorzichtige aanpak. Van protesten, stakingen en oproer moest men niets hebben.

Lees het hele artikel »

Crisistijd

De sluiting van de ijzergieterij van Nering Bögel leidde tot het eerste massaontslag. In 1935 kende Deventer 6200 werklozen op een bevolking van ongeveer 38000 personen. De werklozen kregen ongeveer twaalf gulden per week ( nu ongeveer vijf euro).

Lees het hele artikel »

Oerrunderen, rendieren, mammoeten en wolharige neushoorns

Uit de Oude Steentijd (tot 9000 v. Chr.) zijn in de omgeving van Deventer op verschillende plaatsen in Salland restanten gevonden van dieren die toen in deze streek leefden.

Lees het hele artikel »

Gletsjerdal

De IJssel stroomt tussen hogere gebieden: in het westen de Veluwe en in het oosten de Overijsselse heuvelrug. De heuvels die soms wel 60 meter hoog zijn, zijn stuwwallen. Het lagere gebied daartussen is een oud gletsjerdal. Dat is zo'n 150.000 jaar g

Lees het hele artikel »

Pijlpunten

In Deventer en omgeving zijn op verschillende plaatsen vondsten gedaan van menselijke bewoning uit de Oude Steentijd (tot 9000 jaar v. Chr.), zoals bijvoorbeeld stenen schrabbers en pijlpunten.

Lees het hele artikel »

IJzerovens

In Heeten (ongeveer 10 kilometer ten noord-oosten van Deventer) zijn ruim 1000 veldovens gevonden waar grootschalig ijzer geproduceerd is.

Lees het hele artikel »

Jeneverbesstruiken

Tijdens de Oude Steentijd (tot 9000 jaar v. Chr.) heerste hier een koud klimaat. De natuur zag er in de omgeving van waar nu Deventer ligt toen anders uit dan nu. Een paar planten, struiken en bomen die er toen groeiden, kun je nog steeds in de omgev

Lees het hele artikel »

Stokvis

Stokvis is hard gedroogde, gezouten vis. De Deventenaren handelden daar vroeger veel in. Daarom worden Deventenaren wel 'stokvissen' genoemd.

Lees het hele artikel »

Platbodem

Over de Schipbeek voeren schepen met platte bodems, zodat ze ook in ondiep water konden varen.

Lees het hele artikel »

Romeinse munten

In Deventer en omgeving zijn Romeinse munten gevonden.

Lees het hele artikel »

Romeins glaswerk

Het gebruik van glas is in Nederland vanaf ongeveer 800 v. Chr. bekend. In Colmschate zijn bij opgravingen ook kleine glazen kralen gevonden.

Lees het hele artikel »

IJzeroer

Al vanaf de IJzertijd (600 v. Chr) werd er ijzeroer uit de omgeving van Deventer opgegraven.

Lees het hele artikel »

Regenboogschoteltje

In Epse is een Keltische munt gevonden.

Lees het hele artikel »

Romeinse muntschat Diepenveen

In Diepenveen zijn vanaf 1993 veel oude munten gevonden uit de Romeinse tijd.

Lees het hele artikel »

Romeins aardewerk

Zo'n 7% van het opgegraven aardewerk uit de Romeinse tijd is gedraaid aardewerk dat afkomstig is van de Romeinen.

Lees het hele artikel »

Bronzen ketel

Een van de eerste sporen van menselijke bewoning in Bathmen is een bronzen ketel uit de tweede of derde eeuw na Chr.

Lees het hele artikel »

Victoriabeeldje

Aan de Holterweg in de wijk Colmschate is bij een opgraving onder een funderingspaal van een Germaans huis uit de Romeinse tijd een messing beeldje gevonden van Victoria.

Lees het hele artikel »

Romeinen

De Romeinen hebben zich nooit in de omgeving van Deventer gevestigd, maar er zijn wel bewijzen dat er contact was tussen de Germanen die hier woonden en de Romeinen ten zuiden van de grote rivieren uit de periode tussen 50 voor Chr. en 400 na Chr.

Lees het hele artikel »

Vikingaanval 882

Vanaf het jaar 834 maakten Vikingen belangrijke handelssteden zoals Dorestad (nu Wijk bij Duurstede) en Utrecht onveilig. Ze verplaatsten zich per schip en voerden verrassingsaanvallen uit. Ook de handelsnederzetting Daventre (Deventer) ontkwam niet aan hun roofzucht.

Lees het hele artikel »

Muntslag

Rond het jaar 990 werden in Deventer voor het eerst munten geslagen. Op die munten zien we de namen of afbeeldingen van Duitse keizers, zoals Otto III, Hendrik II of Koenraad II. Zij stonden aan het hoofd van het Duitse Keizerrijk, waartoe Deventer toen ook behoorde.

Lees het hele artikel »

Hanzestad

De Deventer kooplieden haalden veel handelswaar van over zee. Ze voeren veel naar de landen in Noord-Europa en rond de Oostzee, zoals Noorwegen, Zweden, Noord-Duitsland. Maar die tochten over zee in hun koggenschepen waren gevaarlijk. En in die verre, vreemde landen was het moeilijk handel te drijven, als je er de weg niet wist.

Lees het hele artikel »

Koopmansgilderol

In Deventer is een oude rol perkament bewaard gebleven, waarop de namen van de leden van het koopmansgilde geschreven staan.

Lees het hele artikel »

Stadsbrand van 1334

In 1235 deed zich een grote stadsbrand voor. Honderd jaar later deed zich opnieuw een grote stadsbrand voor. Op zaterdag 21 juli van dat jaar werd de bevolking van Deventer opgeschrikt door een zeer felle brand. In enkele uren brandde tweederde deel van de stad tot de grond toe af.

Lees het hele artikel »

Buitenste stadsmuur

In de loop van de veertiende eeuw werd enkele meters vóór de eerste stadsmuur een tweede ringmuur om de stad aangelegd. Deze muur was iets lager, zodat men vanaf de binnenste muur over de buitenste muur kon schieten. Deze stadsmuur met poorten en torens omsloot ook het gehele Bergkwartier.

Lees het hele artikel »

Zusters van het Gemene Leven

Geert Grote (1340-1384) legde de grondslag voor de stichting van een gemeenschap van vrouwen, die zich de Zusters van het Gemene Leven noemden. Met ‘Gemene’ wordt bedoeld ‘gemeenschappelijk’. Ze deelden hun bezittingen, leefden sober en besteedden naast hun werk veel tijd aan bezinning en gebed.

Lees het hele artikel »

Richard Paffraet

Richard Paffraet was de eerste drukker in Deventer. Hij werkte hier van 1477 tot 1511.

Lees het hele artikel »

Anna van Twickelo

Anna van Twickelo leefde van 1508 tot 1605 en was gehuwd met Marten Boedeker. Het geld dat Anna van Twickelo en haar zoon Balthasar Boedeker (1540-1617) na de dood van Balthasar aan de stad Deventer nalieten was bedoeld om er een katholieke universiteit van te stichten.

Lees het hele artikel »

Godsdienststrijd 16e eeuw

Ook in Deventer is het lang niet altijd zo geweest dat alle godsdienstige groepen dezelfde rechten hadden. In 1529 werden in Deventer voor het eerst bepalingen afgekondigd over ketterijen en geoorloofde boeken. Een ketter was iemand die de regels van de heersende godsdienst niet wilde navolgen.

Lees het hele artikel »

Wederdopers

Wederdopers vormden een geloofsrichting, ontstaan in het begin van de zestiende eeuw. Ze vonden dat alleen volwassenen mochten worden gedoopt. Omdat zij zelf als kind al waren gedoopt, lieten ze zich als volwassene opnieuw dopen. Vandaar de naam wederdopers.

Lees het hele artikel »

Schavot op de Brink

Van het begin van de 14e tot het begin van de 19e eeuw had het stadsbestuur het recht om doodstraffen uit te spreken (het halsrecht). Vier blauwe stenen in de bestrating voor het huidige Kantongerecht op de Brink markeren de plaats waar het schavot heeft gestaan.

Lees het hele artikel »

Tachtigjarige oorlog

De Tachtigjarige oorlog duurde van 1568 tot 1648. Deventer heeft veel te lijden gehad tijdens deze oorlog.

Lees het hele artikel »

Beleg van Rennenberg

Tijdens de Tachtigjarige oorlog, in 1578, wordt Deventer belegerd door Graaf van Rennenberg. Dat beleg is op een schilderij vastgelegd.

Lees het hele artikel »

Beleg van Maurits

Prins Maurits (1567-1625) was de zoon van prins Willem van Oranje (Willem de Zwijger). In mei 1591 naderde opnieuw het Staatse leger de stad Deventer, nu onder aaanvoering van Prins Maurits. Zijn leger bestond uit 9000 man voetvolk en 1600 ruiters. Na een belegvan vijf dagen werd door de kanonnen van het leger een bres geschoten in de stadsmuur bij de Zandpoort.

Lees het hele artikel »

Deken Doys Huis

Achter de Grote of Lebuinuskerk aan de Kleine Poot stonden vanaf de elfde eeuw de kapittelhuizen. Daarin woonden de kapittelheren, die samen het kapittel vormden. De kapittelheren, ook wel kanunniken genoemd, zorgden voor de kerkdiensten. Daarnaast hielden ze zich namens de bisschop ook bezig met het bestuur en de rechtspraak.

Lees het hele artikel »

Garnizoensstad

Na de verovering door prins Maurits in 1591 werd Deventer definitief Staats en viel dus niet langer onder het gezag van de Spaanse koning, maar behoorde nu tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. Oorlog en vrede werden centraal in Den Haag geregeld.

Lees het hele artikel »

Bussink Koek

Deventer wordt de Koekstad genoemd, omdat er vanouds veel koekbakkerijen waren. Tegenwoordig is alleen nog Deventerkoek van Bussink te koop.

Lees het hele artikel »

Athenaeum Illustre

De oprichting van het Athenaeum Illustre werd mogelijk gemaakt doordat Anna van Twickelo (gestorven in 1601) en haar zoon Balthasar Boedeker (gestorven in 1617) de stad Deventer een schenking aan geld hadden nagelaten, bedoeld voor het oprichten van een universiteit.

Lees het hele artikel »

Pronkbeker van Adriaan van Boekholt

De zilveren beker ter nagedachtenis van burgemeester Adriaan van Boekholt is niet omgesmolten in het rampjaar 1672.

Lees het hele artikel »

Rampjaar 1672

Overijssel was door allerlei interne twisten zeer verzwakt. Dat maakte het gewest tot een gemakkelijke prooi voor de bisschoppen van Münster en Keulen en Franse troepen, die in 1672 allemaal het gebied binnentrokken. Ook Deventer was een gemakkelijke prooi.

Lees het hele artikel »

Bommen Berend

De snelle overgave van Deventer aan de bisschoppen van Münster en Keulen in 1672 werd door de andere gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden als verraad beschouwd. Maar ook Kampen en Zwolle gaven zich al snel over, waardoor heel Overijssel gemakkelijk in handen van de vijand viel.

Lees het hele artikel »

Brandspuiten

De grote stadsbrand van 1334 legde tweederde van de huizen van de stad in de as. Het stadsbestuur zag in dat het belangrijk was blusmateriaal, zoals emmers en ladders, bij de hand te hebben. Zelf schafte de stad in 1548 honderd leren emmers aan met het stadswapen erop.

Lees het hele artikel »

Verzet tegen regenten

Jarenlang had de regentenstand het in Deventer voor het zeggen. Buitenstaanders kwamen er nauwelijks aan te pas. Alle ambten werden binnen de regentenfamilies gehouden door hier vaste afspraken over te maken: als jij dit voor mij (of voor mijn zoon of kleinzoon) doet, dan regel ik iets voor jou (of voor jouw zoon of kleinzoon).

Lees het hele artikel »

Stadhouder Willem V

Willem V bezocht als kersverse stadhouder Deventer op 2 september 1766. Hij arriveerde op de Worp, nam een militaire parade af op de Bergweide (nu industrieterrein), en ging door de Zandpoort, over de Brink en door de Korte en Lange Bisschopstraat naar het stadhuis.

Lees het hele artikel »

Patriottenstrijd

Vanaf 1750 groeide onder de burgers in Deventer de ontevredenheid over het stadsbestuur. Zij behoorden tot de patriotten, die een vrijcorps oprichtten om zich tegen de bedreigingen van de Oranjegezinden te verdedigen.

Lees het hele artikel »

Franse overheersing

De Oranjegezinden bleven van 1787 tot 1795 aan de macht. In de winter van 1794-1795 trokken Franse troepen Nederland binnen. Deventer kreeg zo'n zesduizend vluchtende huursoldaten van anti-Franse troepen binnen de muren. Op 2 februari 1795 werd het aftreden van het stadsbestuur geëist, waarop de magistraat inderdaad aftrad.

Lees het hele artikel »

Smyrnatapijten

In de Ridderzaal in Den Haag heeft heel lang een 'Deventer tapijt' gelegen. Deventer was bekend om de Smyrnatapijten die hier werden gemaakt.

Lees het hele artikel »

Koffiebranderij K. ten Have

In Deventer wordt er al sinds 1828 door de firma Ten Have koffie gebrand. Ten Have koffie is ook nu nog te koop. De fabriek staat alleen niet meer op de Brink. Langetijd was daar de koffie te ruiken als in de fabriek koffie gebrand werd.

Lees het hele artikel »

Burgers Rijwielfabriek

Dit is een van de eerste fietsen die gemaakt zijn in de fietsenfabriek van Burgers in Deventer.

Lees het hele artikel »

Deventer Dagblad

"De eer van Deventer is ermee gemoeid wanneer het nog langer van een dagblad verstoken blijft". Dat was een van de argumenten die uitgever Antonij Hoovenaar Rutgering gebruikte op 17 november 1885 om een dagblad te beginnen. De krant begon te verschijnen in een periode dat Deventer een periode van bloei doormaakte.

Lees het hele artikel »

Tramwegen

Van 1884 tot 1935 reden er trammetjes van de GOSM (Gelders Overijsselse Stoomtram Maatschappij) van en naar Zutphen en later van en naar Emmerik. De trammetjes waren niet alleen van belang voor het personenvervoer, maar werden ook gebruikt voor het goederenvervoer.

Lees het hele artikel »

Auping matrassenfabriek

In 1888 kreeg smid Johannes Auping een bijzondere opdracht. De directeur van het Sint Geertruiden Gasthuis vroeg hem of hij een bed zou kunnen maken dat geschikter zou zijn voor een betere gezondheid van zijn patiënten. Auping bedacht een bedbodem met gedraaide en in elkaar gevlochten ijzerdraden, die in een ijzeren raamwerk werden gespannen.

Lees het hele artikel »

Go Ahead

Go Ahead is niet de oudste voetbalclub van Deventer, dat is UD (Utile Dulci), de cricketclub uit 1875, die in 1887 een voetbalafdeling oprichtte. Op 2 december 1902 richtte Karel Hollander met enkele vrienden en zijn broer Han (de latere sportverslaggever) in een zaaltje van de Volksbond de voetbalclub Be Quick op.

Lees het hele artikel »

Bioscoop EDB

Nadat op de Deventer kermis al filmvoorstellingen in een tent waren gehouden, werd in 1911 de eerste Deventer bioscoop (EDB) geopend in de Smedenstraat. Kort daana volgden bioscopen Luxor aan de Brink en Cinema Palace in de Lange Bisschopstraat. Bioscoop Luxor werd gebouwd in de typische stijl van de Amsterdamse School en is een rijksmonument.

Lees het hele artikel »

Go Ahead landskampioen 1917

In 1916 speelde Go Ahead om het kampioenschap van Nederland. Helaas werd de finale verloren maar het jaar daarop lukte het wel en werd Go Ahead voor het eerst kampioen van Nederland. Daarna werd de club nog drie keer kampioen van Nederland en wel in 1922, 1930 en 1933.

Lees het hele artikel »

Thomassen & Drijver blikfabriek

Omdat veel Deventer fabrieken hun producten in blik wilden verpakken begon Johan Hendrik Ankersmit in 1919 aan de Molenstraat een blikfabriekje. Zijn twee schoonzonen Thomas Thomassen en Frits Drijver werkten mee in de leiding van het bedrijf. Naar hen werd de fabriek genoemd toen het in 1934 verhuisde naar de Veenweg, waar de fabriek zich sterk uitbreidde.

Lees het hele artikel »

Duitse inval

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 passeerden Duitse troepen de grens met Nederland. Wegversperringen en vernielingen leverden wel enige vertraging op maar verhinderden niet dat de opmars over de weg doorging. Een verrassing was de komst van een pantsertrein, gevolgd door twee treinen met manschappen.

Lees het hele artikel »

Verzetsmonumenten

Het monument op het Grote Kerkhof uit 1953 is een ontwerp van de Haagse beeldhouwer Dirk Wolbers. Op de sokkel staat een bronzen mannenfiguur met gebalde vuisten als een uitdrukking van verzet. Op de muur achter het monument staat te lezen: Zij hebben door hun leven meer gegeven dan veler jaren som ons geven kon Deze regels komen uit een gedicht over het verzet van Rie Cramer.

Lees het hele artikel »

Verzet 1940-1945

Tijdens de oorlogsjaren hebben honderden mensen uit Deventer en omgeving geprobeerd om de bezetters tegen te werken. Op verschillende manieren werden er acties ondernomen, zoals het traag uitvoeren van opdrachten, het onderdak bieden aan onderduikers, het vervalsen van papieren, het drukken en verspreiden van berichten, het wegsmokkelen van gezochte mensen of het uitvoeren van aanvallen op Duitse doelen.

Lees het hele artikel »

Jodenvervolging

Al in 1349 werden joodse Deventenaren vervolgd, omdat ze ten onrechte werden verdacht van de verspreiding van de pest, een dodelijke besmettelijke ziekte uit die tijd. Tot het eind van de achttiende eeuw bleef het voor joden moeilijk om in en bij Deventer een bestaan op te bouwen.

Lees het hele artikel »

Indië-monument

Dit monument uit 1999 van de beeldhouwer Karoly Szekeres herinnert aan plaatsgenoten die tijdens de Japanse bezetting van Indonesië van 1942 tot 1945 het leven lieten en aan de Nederlandse soldaten die in de periode 1946- 1949 in Nederlands-Indië sneuvelden.

Lees het hele artikel »

Bombardementen '40-'45

Tegen het einde van de oorlog waren de bruggen van Deventer en dan vooral de spoorbrug het doelwit van de Geallieerden. Met de geallieerden bedoelen we de landen die samenvochten tegen Duitsland. De voornaamste reden van de bombardementen was om een einde te maken aan het vervoer vande vliegende bommen V-1 en V-2 door de Duitsers naar het westen van Nederland.

Lees het hele artikel »

Bevrijding van Deventer

Op 10 april 1945 werd de stad Deventer bevrijd van de Duitse bezetters. Dat ging niet zonder slag of stoot. Het was de Canadese Zevende Brigade onder leiding van generaal T.G. Gibson die de bevrijdingsoperatie uitvoerde.

Lees het hele artikel »

Oxerhof

De Oxerhof is een landgoed dat vlakbij Deventer ligt Tijdens de oorlog gebruikten de Duitsers het landgoed als gevangenis. Begin april 1940 zaten er nog veertig verzetsmensen gevangen. Op 6 april gaf de Duitse commandant het bevel om dertig gevangenen vrij te laten.

Lees het hele artikel »

Oorlog 1940-1945

De stad Deventer heeft veel te lijden gehad van het oorlogsgeweld, met name van de bombardementen op de bruggen. Er zijn veel Deventer joden opgepakt en ook veel Deventenaren bij het oorlogsgeweld gedood.

Lees het hele artikel »

IJssellinie

Enkele jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam er opnieuw oorlogsdreiging, nu vanuit het communistische Rusland. De Nederlandse regering besloot in het geheim een verdedigingslinie aan te leggen van 120 km lang, de IJssellinie genaamd. Door een groot deel van Oost-Nederland onder water te kunnen zetten dacht men beter beveiligd te zijn tegen een mogelijke opmars van de Russen.

Lees het hele artikel »