Stadsmuren

Omstreeks 1200 kreeg Deventer zijn eerste stenen stadsmuur. Rond 1360 was die muur om de stad verdubbeld. Als de poorten dicht waren, kon je de stad niet in of uit. Dat was ook de bedoeling, want het was niet veilig buiten de muren van de stad. De muren gaven ook bescherming in tijden van oorlog.

Lees het hele artikel »

IJssel

De stad Deventer heeft veel aan de IJssel te danken. Op de plaats waar de wegen over het land en de IJssel elkaar kruisten ontstond een nederzetting, die zou uitgroeien tot een bloeiende handelsstad. Het ontstaan van de rivier de IJssel voert ons terug naar de ijstijden.

Lees het hele artikel »

Grenspaal

In 1578 had Philips II het schoutambt Colmschate aan Deventer verpand. (Een schoutambt is een soort lokale bestuursvorm van voor de Franse tijd). Hierdoor werd in feite het platteland van Colmschate aan Deventer toegevoegd. In 1812 gingen de schoutambten Colmschate en Bathmen 'mairie' (= gemeente) heten.

Lees het hele artikel »

Stuifduin

In de ijstijden ontstond tussen de Veluwe en de Sallandse heuvels een breed dal. Toen in latere tijden het ijs gesmolten was en er minder water stroomde, is op drooggevallen plaatsen het zand opgestoven tot stuifduinen of rivierduinen.

Lees het hele artikel »

Stromarkt

De Stromarkt is ontstaan door het (gedeeltelijk) wegbreken van een muur die tot in de zeventiende eeuw een groot gebied omgaf dat bij de Proosdij behoorde. De muur om het gebied van de Proosdij stond in het verlengde van de Engestraat en sloot na twee rechthoeken aan op de Sandrasteeg.

Lees het hele artikel »

Walstraat

De Walstraat dankt haar naam aan de middeleeuwse stadswal. De straat vormde de verbinding tussen Brinkpoort en Bergpoort. In enkele huizen zijn nu nog restanten van de oude stadsmuur te zijn. Achter de Walstraat bevond zich een gracht, die bij de afbraak van de vestingwerken rond 1870 gedempt werd.

Lees het hele artikel »

Achter de Muren

In de dertiende eeuw werd begonnen met de aanleg van een dikke stenen ringmuur rondom de kleine stad, die Deventer toen was. Dat was nodig om de stad tegen aanvallen te kunnen verdedigen. Één muur was nog niet veilig genoeg. Daarom werd een eeuw later enkele meters vóór die muur een tweede dikke ringmuur aangelegd.

Lees het hele artikel »

Rijkmanstraat

Deze straat is niet vernoemd naar een 'rijke man', maar naar ene Rikmond of Ricmodis, een rijke vrouw uit Keulen, die zo bekend was dat de straat al in de veertiende eeuw naar haar genoemd is. In deze straat woonden in de vijftiende en zestiende eeuw veel Bergenvaarders.

Lees het hele artikel »

Overstromingen

Al eeuwenlang zorgen de IJssel en de Schipbeek voor overstromingen en wateroverlast. Al rond 1400 begon men met het aanleggen van dijken. Maar tot op de dag van vandaag wordt de stad nog regelmatig geplaagd door ondergelopen kades en landerijen. De IJssel laat zich maar ten dele temmen door dijken en kribben.

Lees het hele artikel »

Diepenveen

Diepenveen behoort sinds de gemeentelijke herindeling van 1999 tot de gemeente Deventer. Daarvoor was het een zelfstandige gemeente met ruim 10.000 inwoners. De gemeente Diepenveen bestond uit de dorpen Diepenveen, Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek en de buurtschappen Oude Molen, Averlo, Linde en Tjoene.

Lees het hele artikel »

Houtmarkt

De naam Houtmarkt herinnert nog aan de plek waar in 1472 een aparte houthaven met houtopslag ontstond bij de monding van de Schipbeek. Op die plaats ontstond een stapelmarkt voor hout. Hout kon daar worden opgeslagen om vroeger of later te worden verkocht of te worden doorgevoerd.

Lees het hele artikel »

Worpplantsoen

Het Worpplantsoen aan de overzijde van de IJssel is de oudste openbare wandelplaats van Nederland. Al in de middeleeuwen zochten de bewoners van Deventer hier hun vertier.

Lees het hele artikel »

Jordenshofje

Met een hofje wordt een woonvorm bedoeld, die bestaat uit een groep kleine huisjes rondom een tuin gelegen. Daarin woonden arme alleenstaande vrouwen. In de zeventiende eeuw beleefde deze besloten woonvorm een hoogtepunt. Deventer heeft enkele hofjes gekend, waarvan er nu nog één over is: het Jordenshofje.

Lees het hele artikel »

Armenschool

In 1882 werd aan de Houtmarkt een armenschool gebouwd, ook wel klompenschool genoemd. Het was een openbare lagere school voor kinderen van arme mensen. Die kinderen gingen toen nog niet naar dezelfde school als de kinderen van rijke mensen.De openbare scholen hadden toen nog geen naam; ze werden school A, B, C of D genoemd.

Lees het hele artikel »

Knutteldorp

Vanaf 1901 werden er veel arbeiderswoningen gebouwd, omdat de Woningwet het wonen in oude krotten verbood. Het ontwerp voor het complex in de wijk tussen de Zutphenselaan en de H.F. de Boerlaan, gebouwd op een oud verdedigingswerk, omvatte 326 woningen en tien winkels.

Lees het hele artikel »

Gibsonstraat

Generaal T.G. Gibson was de commandant van de 7e Canadese brigade, die Deventer bevrijdde op 10 april 1945. Op 6 oktober van dat jaar ontving hij het ereburgerschap van Deventer.Op diezelfde dag kreeg de vroegere Zwolsestraat een andere naam: T.

Lees het hele artikel »